Regulamin zakupów

1. Definicje

1.1 Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron Umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.2 Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży na odległość.

1.3 Konsument – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.4 Sprzedawca – GOPHYGITAL - ALIAKSANDRA KULAHA, Tel. 518052518, inbox@gophygital.pl, NIP 9571141394, REGON 521269196.

1.5 Adres siedziby Sprzedającego – ul. Szafarnia 11 lok. F8, 80-755 Gdańsk.

1.6 Sklep Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresami elektronicznymi: phygitowka.pl, za pośrednictwem, którego Klient może uzyskać informacje o Towarze i jego dostępności oraz kupić Towar lub zlecić świadczenie usługi.

1.7 Umowa sprzedaży na odległość – umowa sprzedaży Towaru/świadczenia usług/dostarczania treści cyfrowych (o ile ma zastosowanie), zawierana za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.8 Towar – rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie Internetowym.

1.9. Zamówenie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2.2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.

2.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.

2.4. Sklep Internetowy prowadzony jest przez:

Nazwa: GOPHYGITAL - ALIAKSANDRA KULAHA

Adres prowadzenia działalności / siedziby: ul. Szafarnia 11 lok. F8, 80-755 Gdańsk

NIP: 9571141394

REGON: 521269196

Adres poczty elektronicznej: inbox@gophygital.pl

Adres strony internetowej: phygitowka.pl

Numer telefonu: 518 052 518

2.5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:

2.5.1. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym.

2.6. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

2.6.1. Komputer z dostępem do Internetu;

2.6.2. Dostęp do poczty elektronicznej.

2.6.3. Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;

2.6.4. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.

2.7. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.8. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.9. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2.10. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej.

2.11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

3.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

3.4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.

3.4.1. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.

3.5. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „Zamawiam”.

3.6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

3.7. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.

4. Płatność

4.1 Sklep Internetowy oferuje możliwość dokonania płatności w formie przedpłat, za pobraniem.

4.2 Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia na interaktywnym formularzu zamówienia.

4.3 Aktualnie dostępne sposoby płatności w formie przedpłat w Sklepie Internetowym: W zależności od wartości zamówienia, wybranej formy dostawy i własnych preferencji, możesz wybrać jeden z następujących sposobów płatności:

4.3.1. Przelew.
Wpłaty należy dokonać na wskazany numer rachunku bankowego, który przekażemy Ci w wiadomości email potwierdzającej przyjęcie zamówienia.
Posiadamy ogólny rachunek do przelewów:
60 1090 1098 0000 0001 4986 4853
Po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie, rozpoczniemy realizację zamówienia.

4.3.2. Płatność elektroniczna
Najbardziej wygodny i bezpieczny sposób dokonania wpłaty za pośrednictwem Internetu. W naszym sklepie wykorzystujemy system płatności PayU, do którego zostaniesz przekierowany w celu dokonania płatności. Cały proces odbywa się szybko i bezpiecznie – wybierasz swój bank i dokonujesz opłaty.

5. Dostawa

5.1 Na Interaktywnym formularzu zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy poprzez zaznaczenie dokonanego wyboru. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany wybranego przez Klienta sposobu dostawy bez dodatkowych kosztów dla Klienta.

5.2 W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru Towaru przez Klienta, czego efektem będzie zwrot Towaru do Sprzedawcy - Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie Klientowi oświadczenia w postaci wiadomości e-mail.

5.3 W sytuacji wskazanej w pkt 2, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Klientowi otrzymaną płatność za zakupiony przez Klienta Towar.

5.4 Aktualnie dostępne sposoby dostawy w Sklepie Internetowym na terenie Polski: Kurier InPost 12,68 zł brutto.

6. Prawo odstąpienia od umowy

6.1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie o świadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: ul. Szafarnia 11 lok. F8, 80-755 Gdańsk lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres support@gophygital.pl.

6.2 Fizyczny zwrot towaru może nastąpić wyłącznie po potwierdzeniu przez Sprzedawcę gotowości do jego odbioru. Towar odesłany przed zainicjowaniem procedury zwrotu może nie zostać odebrany przez Sprzedającego.

6.3. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej - od dnia jej zawarcia.

6.4. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwracany towar musi być w stanie niezmienionym (kompletne, nienaruszone opakowanie, brak uszkodzenia plomb zabezpieczających). Usługodawca może odmówić realizacji zwrotu towaru używanego lub naliczyć opłaty wynikające z potrzeby wykonania diagnostyki zwracanych towarów. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

6.5. Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.

6.6. Od umowy zawartej na odległość nie ma możliwości odstąpienia klient nie będący konsumentem w myśl obowiązujących przepisów. W myśl ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta firma kupująca produkt przez Internet (zakup na fakturę VAT) nie jest konsumentem.

6.7. W wypadku bezprawnych zwrotów towaru lub zwrotów realizowanych bez uzyskania potwierdzenia możliwości odesłania towaru, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowych opłat za obsługę zwrotu oraz magazynowanie dostarczonego towaru (12,68 PLN za przesyłkę do 1 kg / dzień kalendarzowy, +1 zł za każdy dodatkowy kg / dzień kalendarzowy).

6.8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

(1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 5.1 oraz 5.2;

(2) produktów będących lub zawierających komponenty będące oprogramowaniem oraz dokumentacją (produkty posiadające wartość intelektualną, dostarczane w postaci cyfrowej);

(3) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

(4) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone (towary wyprodukowane na zamówienie) lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

(5) poinformowania przez usługodawcę o braku możliwości zwrotu wskazanego towaru.